”Să ieșim afară din tabără” C.H.Mackintosh

Parcă Teodor Popescu spunea că dacă ar trebui să aleagă două cărți cu care să rămână pe o insulă pustie ar alege Biblia și Comentariile lui Mackintosh. Porțiunea de mai jos este din comentariu asupra cărții Levitic, capitolul 5. pag 89-93.

”Învăţătura pe care apostolul o scoate în Evrei 13, din faptul că Hristos a suferit ”dincolo de poartă”, este de mult folos pentru viată. „Să ieşim dar afară din tabără la El, şi să suferim ocara Lui„. Dacă su­ferinţele lui Hristos au făcut să avem intrare slobodă în cer, locul unde a suferit ne arată lepădarea noas­tră pe pământ din partea lumii. Moartea Sa ne-a dat o cetate în cer, locul unde a murit ne lipseşte de o cetate pe pământ(vezi nota 1). „El a suferit dincolo de poartă” şi prin aceasta, Ierusalimul, oraşul de căpetenie al lucrurilor dumnezeieşti, a fost lăsat la o parte. Acum nu mai este loc sfânt pe pământ. Hristos a fost adus jertfă dincolo de marginile religiunii acestei lumi. Lumea L-a urît şi L-a lepădat. Deaceiea se spune: ”Ie­şiţi”. Acest cuvânt ne spune să ieşim din orice „ta­bără”, pe care o ridică oamenii aici jos, oricare ar fi tabăra aceea. Dacă oamenii înalță „o cetate sfântă”, trebuie să căutaţi un Hristos lepădat „dincolo de poartă”. Dacă oamenii fac o tabără religioasă, ori­care ar fi numele pe care i l-ar pune, trebuie „să ieşiţi” din ea, ca să găseşti un Hristos lepădat. Prostia religioasă poate să scormonească dărâmăturile Ierusalimului, ca să găsească rămăşiţe sfinte de la Hristos. A făcut şi va mai face un asemenea lucru. Se va mândri că a găsit şi că cinsteşte locul crucii şi al mormântului Domnului. Pofta firească, de asemenea, folosindu-se de prostia religioasă firească, a făcut dealungul veacurilor, un negoț întins cu aşa zisele locuri sfinte ale vremurilor vechi. Dar numai o rază dela lumina lămpii dumnezeieşti a descope­ririi Scripturii va fi de ajuns ca să te facă să vezi că trebuie „să ieşi” din toate acestea, ca să găseşti un Hristos lepădat şi să te bucuri de părtăşia cu El.

Cititorul meu îşi va aduce aminte că strigătul acesta atât de deosebit: „Ieşiți” ne spune mai mult decât să ne depărtăm de neroziile unei prostii reli­gioase sau de vicleniile lăcomiei de bani. Mulţi pot să vorbească cu tărie şi cu cuvinte frumoase despre toate acestea, dar nici pe departe nu ascultă ce spune apostolul. Când oamenii fac o „tabără” şi se adună împrejurul unui steag, având şi câte ceva din învăţă­tura adevărată, când îşi fac o slujbă religioasă mă­reaţă, care poate să mulţămească dorinţele arzătoare ale firii religioase a omului, când au una sau mai multe din acestea, trebuie multă putere de înţelegere ca să deosebim ce spun cuvintele acestea: „Să ie­şim”, şi multă tărie şi holărîre ca să facem ce ne spun ele.

Totuşi, trebuie să le înţelegem şi să facem ce spun cuvintele acestea, căci duhul taberei (oricare fi temelia sau steagul ei) este împotriva părtăşiei cu Hristosul lepădat; şi nici un folos religios n’ar cumpăni vreodată  pierderea legăturii cu EL Pornirea inimilor noastre este să cădem în forme reci, tipicare. Aşa a fost totdeauna în aşa zisele biserici ale lumii. Se poate ca unele din aceste forme să fi luat fiinţă, într’adevăr, când Duhul lui Dumnezeu lucra cu putere la început. Primejdia este însă de a trece la tipic forma care, fiind despărţită de Duhul din care a izvorît, este cu totul fără putere; îi merge numai numele că dă viață, de fapt este moartă (Apoc. 3.1). Tocmai asta însemnează a face o tabără.

Orânduirile evreieşti puteau să se fălească oricât de mult că aşa au fost lăsate de Dumnezeu. Un Evreu ar fi putut să arate cu mândrie templul lor cu o slujbă atât de măreaţă, cu preoţia lor. Un Evreu s’ar fi putut mândri cu jertfele şi cu toate amănuntele unei slujiri, date de Dumnezeu. Numai poporul Lui Dumnezeu ar fi putut să spună, cu Cuvântul lui Dum­nezeu în mână, că nu face nimic din tradiţie, din obicei, sau din orice alt fel de poruncă omenească. Slujbele religioase ale veacurilor cari au prigonit atât de mult pe creştini, cele păgâne ca şi cele zise creş­tine, n’ar putea să-şi dovedească pretenţiunile lor prin cari subjugă atâtea inimi vrăjite de podoaba lor. Porunca este lămurită, de neînduplecat: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu…”

Aceasta trebuie să ne dea de gândit. Ne priveşte pe toţi, pentrucă fiecare este pornit să alunece dela legătura cu Hristos „Cel viu în veci vecilor” (Apoc. 1. 18) într’o formă moartă.

Deaceia sunt cu atât mai de preţ cuvintele : „Să ieşim dar afară din tabără Ia El”, iar nu: „Să ieşim dintr’o tabără ca să intrăm într’alta — să lăsăm unele păreri ca să ne apucăm de altele — să părăsim cu­tare adunare şi să ne lipim de alta. Nu, ci să ieşim, din tot ce s’ar putea numi tabără, dar „să ieşim la El”, care a suferit afară din orice tabără.

Domnul Isus este tot pe atât ieşit din toate taberile, pe cât era când a pătimit acum nouăsprezece veacuri. De cine a fost Ei izgonit dincolo de poartă ? De lumea religioasă de atunci, aceiaşi şi azi, păgână în haină creştină. „Nimic nu este nou sub soare”. Numai El este vecinic nou, însă Hristos şi lumea nu sunt totuna.Tocmai aici e viclenia Şarpelui: ca prin înfățișări de evlavie să poată să-şi desvălue în voie ura ce o po­artă Aceluia care este prigonit şi azi, fiind acelaşi trup cu ai Lui. „Cel neprihănit va trăi prin credinţă”. Deaceia va şti să scape de cursa Vrăjmaşului. Tot ce e prin vedere nu este credinţă. Să nu ne lăsăm amăgiţi. Formele pot să-şi facă loc şi în adunările creştinilor, în rugăciunile mereu aceleaşi, în legaturile cu fraţii, pe cari ii saluţi prin luarea în deşert a Numelui cel scump, in obicinuința de a urma la o adunare nu pentru ţinta arătată în Scriptură, ci pentru a se face mai răi prin partidele, cari nu sunt altceva decât „taberi” în cari s’au statornicit formele.

Dacă vrem să mergem cu un Hristos lepădat, tre­buie să fim lepădaţi de lume. Dacă Stăpânul nostru „a suferit dincolo de poartă”, nu putem să ne aştep­tăm să domnim dincoace de poartă. Dacă mergem pe urmele paşilor lui Hristos, unde vom ajunge ? Fără îndoială că nu în locurile bine văzute ale lumii acesteia fără Dumnezeu şi fără Hristos.

Departe de orice bucurie pământească, cărarea pe care a străbătut-o El duce la cruce.

El este un Hristos dispreţuit — un Hristos lepădat de lume, un Hristos afară din tabără. Oh! să ieşim dar la El, iubiţi creştini, suferind ocara Lui. Să nu căutăm slavă de la lumea aceasta, pentrucă ea a răs­tignit şi a urît întotdeauna cu o ură neîmpăcată pe Preaiubitul nostru, pe Acela care ne-a iubit cu o iu­bire care nu poate fi stinsă de nici o apă. Să nu sprijinim, nici de-a dreptul şi nici pe de lături, reli­giile acestea cari se numesc cu numeie sfânt al lui Hristos, dar cari, de fapt, urăsc Fiinţa Sa, căile Sale şi adevărul Său, Să fim credincioşi unui Domn care acum nu este aici. Să trăim pentru Acela care a mu­rit pentru noi. Având cugetul nostru în pace prin sân­gele Său. Gândurile inimii noastre să zboare numai împrejurul Fiinţei Sale, aşa fel ca noi să fim cu to­tul despărţiţi „de veacul acesta rău”, pentrucă Acela pe care-L iubim nu se găseşte aici. Domnul să ne păzească de înrâurirea taberilor, cari nu vor să fie fără religie, dar cari sunt vrăjmaşe crucii lui Hristos. Ceeace ne trebuie ca să putem să ne împotrivim „acestui grozav chip de a se înfăţişa al răului, nu sunt gânduri mari, nici cunoştinţe deosebite şi nicio dreaptă credinţă rece, ci o adâncă supunere fată de Fiul lui Dumnezeu ; o predare întreagă a noastră înşine, trup, suflet şi duh, în slujba Sa; o dorinţă arzătoare a venirii Lui slăvite. Iată, iubiți cititori, nevoile deosebite ale vremii în care trăim. Scoateţi dar, împreună cu noi, din adâncul inimii voastre, strigătul: „O, Doamne ! însufleţeşte lucrarea Tal — împlineşte numărul ale­şilor Tăi! — Fă să vină împărăţia Ta ! Vino, Doamne Isuse !”

Nota 1. Epistola către Efesenl de dă priveliştea cea mai înaltă a locului Bisericii in cer: „Dar Dumnezeu care este bogat in în­durare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, macat că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus ta viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus* (Efeseni1: 4-6).

7 comentarii

  1. Ca și cărți(pe suport de hârtie e mai greu, suntem totuși în 2014).
   Intră totuși pe http://www.okazii.ro/carti-religioase/alte-carti-religioase/c-h-mackintosh-lamuriri-asupra-cartilor-genesei-exodului-si-al-leviticului-a127974059 și vezi dacă mai găsești.
   Dacă nu, intră pe http://timi.ebiblia.ro/commentary și caută la opțiuni de studiu pe CMM și citești de acolo. Mai poți descărca aplicația pe telefon cu comentariile lui CHM incluse.
   Dacă vrei cauți și găsești.
   cu drag

   Apreciază

   Răspunde

  1. Există la GBV, dar costă 23 de lei/volum x 5 volume= 115.
   115. Mi-a fugit gândul la Psalmul 115 care începe așa: ”Nu nouă, Doamne, nu nouă,…”.
   Desigur așa a gândit CHM când a scris comentariile: ”nu nouă Doamne!”.
   Dar GBV Romania nu gândește așa.
   Eu cred că totuși prețul de tipar este mult mai mic, ce ziceți?
   ”De aceea, iată, zice Domnul, Eu sunt împotriva profeţilor, care fură cuvintele Mele, fiecare de la aproapele său.” GBV Romania a furat cuvintele lui CHM și le vinde. Categoric cuvintele sunt bune, dar ”negustorii” vor fi judecați dacă nu se pocăiesc, cu tot dragul și tot respectul v-o spun.
   Voi ziceți că ”au costat ceva” acele tipăriri. Vă întreb ca și Petru pe Anania: ”spuneți-mi: cu atât ați tipărit cărțile?” Sau cu atât se pot tipări, ați făcut cea mai bună alegere a tipografiei(de multe ori profitul rămâne la tipograf)?” Știa Petru din Ierusalim cât costă terenurile în Cipru? Nu știu ce știa, dar fratele de la Vestea Bună știe cât costă tiparul la cărți, chiar de la Gute Botschaft. Mehr billiger(ger., mult mai ieftin, rom).
   Ce? Nu erau destui profeți pe bani și pastori-argați în Romania, că mai trebuia și GBV-ul să facă din evlavie un izvor de câștig?

   Apreciază

   Răspunde

   1. Am recitit acum în 2019 ce am scris în 2014 și ca să zădărnicesc speranța unora că „m-am vindecat” de „poziții radicale”, confirm mai apăsat că a face din evlavie (angajament) un izvor de profit e o mare nelegiuire.
    Caz particular: GBV
    Vă dați seama cum sună: GBV România?
    De ce nu Editura Vestea Bună România? (Gute Botschaft Verlag)
    Sau GBV Rumanien?
    Ce-i cu struțo-cămila asta, nu cumva era nevoie de terfelirea etichetei?
    Biată etichetă, bieți etichetați, blestemat lipici.
    Urăsc etichetele.

    Apreciază

    Răspunde

    1. In aceeasi categorie (evlavia sursa de castig) ii putem oare baga si pe „ajutatii” (in fapt, profitorii) care au afaceri frumusele in zona „pocaita” si care traiesc pe picior mare, eventual dand lectii altora?

     Apreciază

     Răspunde

     1. Poate la altă categorie: „să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. ” Atunci, probabil împreună cu răspunsul la întrebările dvs. se vor revela și gândurile inimii celor ce întreabă.

      Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s